Právne služby


Ako prvá kancelária v Rakúsku spája WN LAW FIRM výnimočnú odbornú znalosť z najdôležitejších oblastí súkromného a verejného práva. Nezávisle od toho, či ide o vstup na trh, kúpu alebo predaj spoločností, alebo bežnú hospodársku činnosť: Náš tím nájde pre vás komplexné riešenia vhodné pre prax a zabezpečí ich efektívne uplatnenie.

Podnikové & obchodné právo

Podnikové a obchodné právo patria k základným oblastiam nášho portfólia. V rámci podnikového a obchodného práva sa spektrum našich výkonov zameriava predovšetkým na poradenstvo a zastupovanie mandantov pri získavaní, zlučovaní podnikov a investíciách. Okrem toho zahŕňajú naše dlhoročné skúsenosti hlavne aj zakladanie národných a nadnárodných joint venture. Vďaka komplexnej znalosti odvetvia poskytuje náš tím mandantom zo všetkých sektorov a hospodárskych odvetví individuálne poradenstvo a špecifické riešenia v danom obore v každej fáze ich hospodárskeho zámeru a zabezpečuje ich plynulý priebeh a úspešnú realizáciu.

M&A

V súvislosti s kúpou a predajom spoločností alebo častí spoločností, ako aj so zmenou vlastníckych pomerov alebo pomerov podielov dosahujeme pre našich mandantov právne a ekonomicky najlepšie možné výsledky. Vďaka dlhoročnej skúsenosti pri sprevádzaní národných a medzinárodných transakcií je vám náš tím k dispozícii vo všetkých stupňoch projektu ako silný partner – od Letter of Intent, cez strategické plánovanie, stanovenie štruktúry a financovanie, až po prípravu, uzavretie a realizáciu zmluvy. Okrem toho vás budeme presvedčivo zastupovať v sporoch spojených s transakciami. Ochotne prevezmeme za vás aj koordináciu všetkých zúčastnených strán a plynulú dokumentáciu.

Podnikové financovanie, Private Equity, Venture Capital

Nezávisle od toho, či ide o financovanie, investovanie alebo úver – našim mandantom otvárame nové možnosti. Náš tím je vám k dispozícii s komplexnými právnymi odbornými znalosťami a fundovaným ekonomickým know-how a vypracuje pre vás daňovo výhodné riešenia. Radi vám poradíme ohľadom všetkých aspektov národného alebo nadnárodného financovania transakcií. Naše služby okrem iného zahŕňajú vyhľadávanie investorov, štrukturalizáciu alebo reštrukturalizáciu úverov, vypracovanie a realizáciu zmlúv, zabezpečovanie ako aj kompletný priebeh manažmentu úverov.

Reštrukturalizácie

V napätom prostredí trhu je často potrebné optimalizovať podnikové štruktúry. Opierajúc sa o naše dlhoročné skúsenosti v oblasti podnikového práva, ako aj o naše komplexné odborné znalosti v rámci všetkých sektorov a odvetví, nachádzame pre našich mandantov organizačné a právne riešenia ich ekonomických požiadaviek. Úspešne sprevádzame transakcie (Distressed M&A) či už na strane kupujúceho alebo predávajúceho zamerané na strategické alebo daňovo optimalizované nové štruktúry a taktiež v krízových situáciách.

Pozemkové právo a právo v oblasti nehnuteľností

Množstvo požiadaviek je spojených s nadobudnutím, predajom, financovaním, riešením, zhodnocovaním a správou nehnuteľností. Preto vám naša kancelária ponúka v súvislosti s nehnuteľnosťami široké spektrum poradenských služieb. Mandanti profitujú pri tom hlavne z našich medzinárodne uznávaných odborných znalostí v oblasti verejného práva. Náš tím je vám ochotne k dispozícii osobne vo všetkých fázach projektu a na základe dlhoročných skúseností je pripravený vám pomôcť vo všetkých právnych aspektoch – počínajúc zmluvným a obchodným právom, pozemkovým, stavebným a nájomným právo, až po právo v oblasti životného prostredia a ochrany pamiatok.

Kartelové právo

WN LAW FIRM poskytuje mandantom komplexné poradenstvo vo všetkých otázkach kartelového práva, predovšetkým v súvislosti s horizontálnymi a vertikálnymi dohodami medzi účastníkmi súťaže, dodávateľmi a zákazníkmi, ako aj kontrolu fúzií. Predovšetkým v spojení s našimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zákona o verejnom obstarávaní sa okrem iného špecializujeme na otázky týkajúce sa kartelových dohôd. Náš tím poskytuje mandantom pomoc pri realizácii Compliance Audits a pravidelne organizuje školenia a tréningy so zameraním sa na „správanie v súlade s kartelovým právom“ ako aj „preventívny Compliance“.

Projekty, životné prostredie & energia

V hospodárskom prostredí význam verejného práva rastie: Komplexné stavebné a investičné zámery sa často dajú realizovať len po príslušnom vyhodnotení vplyvov na životné prostredie. Ako kancelária one-stop umožňuje WN LAW FIRM úspešné určenie štruktúry a realizáciu vašich projektov. Okrem našich odborných znalostí v oblasti podnikového a obchodného práva vám naši špecialisti poskytnú komplexné poradenstvo a zastúpenie vo všetkých verejnoprávnych oblastiach, ktoré podliehajú schváleniu. V súvislosti s projektmi nehnuteľností profitujú naši mandanti predovšetkým z našich dlhodobých skúseností v otázkach stavebného práva a územného plánovania, vyhodnocovania vplyvov na životné prostredie ako aj právne chránených pamiatok. Naše portfólio sa ďalej zameriava na právo pre vodné hospodárstvo a energetiku, predovšetkým obnoviteľné energie. Okrem toho je vám náš tím spoľahlivo k dispozícii v otázkach odpadového hospodárstva. Ako prvý partner pri rokovaní radi prevezmeme aj koordináciu všetkých zúčastnených znalcov a úradov.

Zákon o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek sprevádza kancelária WN LAW FIRM či už (verejných) obstarávateľov ako aj predkladateľov ponúk vo všetkých fázach procesu zadávania zákazky. Ochotne vám poskytneme poradenstvo a zastúpenie pri vypracovaní súťažných podkladov a zmlúv, cez proces predkladania ponúk a výberu, až po zastupovanie pred súdom týkajúceho sa opätovného preskúmania rozhodnutí. V rámci veľkého počtu postupov pri udeľovaní verejných zákaziek vznikajú aj otázky týkajúce sa kartelového práva. Vďaka našim odborným skúsenostiam predovšetkým v otázkach oblasti kartelových dohôd, nachádzame pre našich mandantov najlepšie možné riešenia.

Vstup na trh

Pre uplatnenie podnikateľského projektu je často predpokladom získanie množstva verejnoprávnych povolení. Kancelária WN LAW FIRM je vám ochotne k dispozícii ako silný partner v rámci všetkých konaní na získanie potrebných živnostenských alebo prevádzkových oprávnení a povolení – tiež v prípade medzinárodných služieb a pri vykonávaní činností v rámci pobočiek spoločností situovaných v EU resp. európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré sú zapísané v Rakúsku. Aj pri zamestnávaní pracovníkov, predovšetkým kľúčových pracovníkov z krajín tretieho sveta, vám budeme ochotne poskytovať služby. Sme vám k dispozícii okrem iného aj pri zabezpečovaní požadovaných súhlasov pre zakladanie pobočiek alebo súhlasov na pobyt, ako aj pri spracovaní požadovaných dokumentov a sprevádzame spoločnosti, predkladateľov žiadostí ale aj ich rodinných príslušníkov počas celého konania pre udelenie povolenia na pobyt.

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov a tiež aj ochrana údajov spoločností na globálnom trhu prepojenom sieťou je nenahraditeľná. Na jednej strane s cieľom zabezpečenia hospodárskeho úspechu, na druhej strane preto, lebo ochrana osobných údajov je zaručená (základným) právom občana a spoločnosti musia splniť množstvo požiadaviek na ochranu osobných údajov. Koncerny stoja v súčasnosti často pred otázkou, do akej miery sa smú údaje v rámci štruktúry koncernu používať, poskytovať a s akými dôsledkami je potrebné počítať. Hlavne v oblasti farmakologického priemyslu a poistení ponúka kancelária WN LAW FIRM mandantom dlhoročné skúsenosti so zaobchádzaním s údajmi alebo s vytváraním infraštruktúry údajov. Okrem toho ponúkame pravidelné školenia pre správne zaobchádzanie s údajmi v spoločnostiach a v koncernoch.